Formulare tip

1. Serviciul public de asistenta sociala

-- Regulamentul - cadru de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Hangu - pdf

-- Obiectivul de activitate al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Hangu:

-- Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

 • Dosar cu sina;
 • Cerere tip si declaratie pe propria raspundere (le gasiti la primarie) care se completeaza de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei;
 • Copii dupa actele de stare civila a membrilor familiei (B.I., C.I., C.N.)
 • Cupoane alocatii, cupoane pensii, cupon somaj;
 • Adeverinta salariat;
 • Adeverinta registru agricol;
 • Alte documente din care sa reiasa veniturile familiei.

Nota: In baza acestor documente depuse la dosarul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne se va stabili care va fi cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei de care cetatenii comunei vor beneficia. Va aducem la cunostinta ca pentru a verifica corectitudinea declararii datelor de catre titular se vor intocmi anchete sociale la domiciliu. Informatiile eronate duc la recuperarea prejudiciului si chiar la aplicarea de pedepse penale.

-- Acte necesare pentru acordarea de venit minim garantat

 • Dosar cu sina;
 • Cerere tip si declaratie pe propria raspundere (le gasiti la primarie);
 • Copii dupa actele de stare civila a membrilor familiei (B.I., C.I., cetificat casatorie, certificat nastere)
 • Documente privind veniturile realizate de catre membrii familiei (adeverinta salariat, cupoane alocatii, cupoane pensii, cupon somaj, cupon indemnizatie handicap sau declaratie privind veniturile ocazionale);
 • Adeverinta privind situatia materiala;
 • Adeverinta de elev pentru copii de varsta scolara;
 • Adeverinta de la Administratia Financiara;
 • Pentru persoanele apte de munca adeverinta de somaj (se depune la dosar in fiecare luna).

-- Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

 • Dosar cu sina;
 • Cerere tip si declaratie pe propria raspundere (le gasiti la primarie);
 • Copii dupa actele de stare civila a membrilor familiei (B.I., C.I., cetificat casatorie, certificat nastere)
 • Documente privind veniturile realizate de catre membrii familiei (adeverinta salariat, cupoane alocatii, cupoane pensii, cupon somaj, cupon indemnizatie handicap sau declaratie privind veniturile ocazionale);
 • Adeverinta privind situatia materiala;
 • Adeverinta de elev pentru copii de varsta scolara;
 • Adeverinta de la Administratia Financiara;

Nota: Persoanele beneficiare de venit minim garantat si alocatiei pentru sustinerea familiei vor prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la administratia financiara si au obligatia sa completeze cererea si declaratia pe proprie raspundere tot la un interval de 3 luni. In caz contrar se suspenda drepturile.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului social si alocatiei de sustinere:

2. Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

-- Acte necesare pentru emiterea certificatului de urbanism

 • Dosar cu sina;
 • Cerere tip (formularul - model F1 - "Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism") completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia care va cuprinde: elemente de identificare ale solicitantului, elemente de identificare a imobilului (localitatea, numar cadastral si numar carte funciara), elemente care definesc scopul solicitarii;
 • Acte doveditoare ale proprietatii;
 • Documentatii cadastrale vizate de OCPI - plan de situatiesau plan de amplasament;
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat;
 • Documentul de plata a taxei de eliberare C.U.;

Nota: Precizarile privind completarea Cererii pentru emiterea Certificatului de Urbanism:

-- Emiterea autorizatie de constructie/desfiintare

 • Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfiintare;
 • Precizari privind completarea cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare;
 • Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfiintare;

3. Compartiment buget, finante, contabilitate, impozite si taxe

-- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice

-- Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, in cazul contribuabililor persoane juridice

-- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice

-- Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice

 • Cerere pentru emiterea certificatului de atestare fiscala;
 • Buletin de identitate sau cartea de identitate;

-- Declaratie fiscala/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice depusa pentru dobandirea mijloacelor de transport

-- Declaratie fiscala/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice depusa pentru dobandirea mijloacelor de transport

-- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

-- Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice

 • Cerere pentru emiterea certificatului de atestare fiscala;
 • Buletin de identitate sau cartea de identitate;

-- Acte necesare pentru inscrierea in evidenta a mijloacelor de transport pentru persoanele fizice

 • Document din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, care poate fi: contract de vanzare-cumparare, factura, document notarial (act de donatie, certificat de mostenitor, s.a.), hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila - original si copie;
 • Acte de identitate proprietar(i) - original si copie;
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport - original si copie;
 • Fisa de inmatriculare - cu viza in caseta E pentru vanzator;
 • Certificat de atestare fiscala pentru vanzator.

-- Acte necesare pentru inscrierea in evidenta a mijloacelor de transport dobandite din strainatate pentru persoanele fizice

 • Document din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului si cartea tehnica a acestuia, traduse in limba romana;
 • Acte de identitate proprietar - original si copie;
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport - original si copie;
 • Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport.

-- Acte necesare pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport pentru persoanele fizice

 • Document din care sa rezulte instrainarea vehiculului: contract de vanzare-cumparare, factura, document notarial (act de donatie, certificat de mostenitor, s.a.), hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila - original si copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport - original si copie;
 • Act de identitate vanzator - original si copie;
 • Cerere certificat de atestare fiscala;
 • Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport.

-- Pentru detalii suplimentare sunati la unul dintre numerele de telefon: 0233257712, 0733911088, 0731024841