Componenta Consiliului Local

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,

d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,

e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,

f) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente,

g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

GAVRIL LUPU, primarul comunei Hangu

Avand in vedere prevederile ali. 57 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, conform caruia "viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept a acestuia, care ii poate delega atributiile sale";

In conformitate cu prevederile art. 63, art. 68 si art. 115 alin. 1, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

DISPUN:

Art. 1- Pe data prezentei deleg domnului HAGIU MIHAI - viceprimar al comunei Hangu - atributiile ce decurg din dispozitiile art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administratia public locala, republicata, dupa cum urmeaza:

1. -raspunde de administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Hangu, motiv pentru care va lua masuri pentru evidenta statistica, inventarierea si controlul permanent a acestor bunuri.

2. -organizeaza, planifica si conduce activitatea de paza pe raza comunei Hangu si analizeaza trimestrial activitatea si indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local.

3. -asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal.

4. -controleaza igiena si salubritatea localurilor publice, a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.

5. -ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de scurgerile apelor, animale, nerespectarea normelor de protectia muncii, de igiena si sanatate;

6. -ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de scurgerile apelor, animale, nerespectarea normelor de protectia muncii, de igiena si sanatate;

7. -desfasoara intreaga activitate de gospodarire a comunei, implicit a institutiilor de invatamant , sanatate, cultura, sport si celelalte unitati af1ate in proprietate sau in administrarea comunitatii noastre cu respectarea procedurile obligarii ale Sistemului de Management al Calitatii;

8. -dispune masuri ca cetatenii comunei sa poata beneficia de serviciile publice de interes local.

9. -ia masuri ca tot personalul sa respecte normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenirea si stingerea incendiilor, precum si regulamentul intern al primariei.

10. -administreaza si controleaza modul cum sunt utilizate suprafetele de pasune de pe raza comunei;

11. -coordoneaza intreaga activitate in ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social (planificarea muncii si tinerea la zi a evidentelor privind prezenta persoanelor care au de executat munca in folosul comunitatii, cantitatea si calitatea lucrarilor efectuate).

12. -informeaza primarul cu privire la reclamatiile, sesizarile, doleantele si cererile facute de cetateni.

13. -raspunde de rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamatiilor, sesizari lor si propunerilor cetatenilor, care sunt repartizate spre solutionare.

14. -efectueaza demersurile necesare achizitionarii materialelor necesare pentru o buna desfasurare a activitatii institutiei (materiale de curatenie, rechizite, consumabile).

15. -raspunde de evidenta/buna executate a lucrarilor de intretinere si de utilizare rationala a imobilelor, a instalatiilor aferente.

16. -organizeaza si asigura efectuarea curateniei in birouri si celelalte incaperi si spatii aferente acestora.

17. -colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporal, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat.

18. -asigura informarea operativa a primarului despre evenimentele deosebite ce au avut loc pe raza comunei, precum si masurile ce le-a dispus pentru remedierea situatiei.

19. -instruieste personalul din subordine lunar, prin prelucrarea legislatiei specific activitatii desfaturate, cat si a actelor normative locale intrate in vigoare spre aducerea la indelinire.

20. -raspunde si participa la punerea in posesie a persoanelor indreptatite la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

21. -intocmeste anexele conform HG 890/1995 cu situatia parcelara a proprietarilor de terenuri cu vegetatie forestiera si se inainteaza spre solutionare Comisiei Judetene Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

22. -gestioneaza suprafetele de terenuri cu vegetatie forestiera primite de la ocoalele silvice.

23. -indeplineste si alte atributii stabilite de lege.

Art. 2 -Pe data prezentei orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. 3 -Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.