Componenta Consiliului Local

Secretarul general al comunei, îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

1) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv hotărârile consiliului local;

2) participă la şedinţele consiliului local;

3) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

4) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

5) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la pct.(1) in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile și completarile ulterioare;

6) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, redactarea hotărârilor consiliului local;

7) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

8) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

9) poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

10) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

11) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l2) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

13) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

14) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

15) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva proprie;

(16) comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

  a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;

  b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;

  c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice;

17) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;

18) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată

19) răspunde de implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere si declaraţiile de interese şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

    - primeşte şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, eliberând la depunere o dovada de primire;

    - la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;

    - oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;

    - evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;

    - asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile de la primire;  

    - întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaratiile de avere si de interese in acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare.

  20) face propuneri primarului pentru premierea și promovarea salariaților merituoși sau aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru diverse abateri disciplinare;

  21)întocmeste rapoartele de evaluare anuala pentru personalul subordonat;

  22)coordoneaza compartimentele și activitatile cu caracter de stare civila, autoritate tutelara și asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;

  23) asigura aducerea la cunostiinta publica a dispozitiilor cu carácter normativ;

  24) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Primariei, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

  25) indeplineste functia de ofiter de stare civila, prin delegarea primarului;

  26)coordoneaza și verifică activitatea Biroului și compartimentelor din subordine;

  27) îndeplinește atribuțiile stabilite de lege privind reforma în domeniul proprietății;

  28) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz.

29) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente